Skip to content

1. Vispārīgi:

1.1. Skolas apmeklējums ir brīvprātīgs saskaņā ar vecāku pieteikumu.

1.2. Skolas sarunvaloda – latviešu valoda.

1.3. Nodarbības notiek piecās vecuma grupās, atbilstoši bērnu vecumam.

bēbīšu grupa ( 0 līdz 1 (1,5)) gadam kopā ar vecākiem,
mazuļu grupa (1 (1,5) līdz 3 gadiem) kopā ar vecākiem,
vidējā grupa (3 līdz 6-7 gadi) bērnu grupa,
vecākā grupa (6-7 līdz 9 gadi) bērnu grupa,
pusaudžu grupa (10 gadi +) bērnu grupa.

 

1.4. Katru gadu, uzsākot mācības skolā, bērna vecāki vai aizbildņi (turpmāk tekstā – vecāki), kuri bērnu piesaka skolā, aizpilda pieteikumu. Pieteikumā norādītas informācijas (dzīvesvietas, e-pasta un/vai tālruņa u.c.) maiņas gadījumā, bērna vecāki nekavējoties informē skolas vadītāju vai skolotāju.

1.5. Skolas darba diena ir no plkst. 10:30 līdz 13:10. Tās kārtība:

 • Katras grupas rīta aplis plkst. 10:30.
 • Mazuļu grupas darba laiks no plkst. 10:30 līdz 11:20,
 • Vidējās bērnu grupas darba laiks no plkst. 10:30-12:10 ar starpbrīžiem,
 • Vecāko bērnu grupu darba laiks no plkst. 10:30-13:10 ar starpbrīžiem.
 • Starpbrīži starp 40 min. nodarbībām 1.starpbrīdis- 10 min. plkst.11:20 – 11:30, starpbrīdis 20 min. plkst.12:10-12:30.
 • Uzkodas un dzērienu katram bērnam sagādā vecāki un ēšana klases telpā atļauta tikai starpbrīžos

1.6. Skolā vecāki ar bērniem ierodas laikus, t.i., vismaz 5 minūtes pirms nodarbību sākuma.

1.7. Uz skolu atnākušos bērnus, skolotājs reģistrē apmeklējuma žurnālā.

1.8. Nodarbību telpās bērni valkā iekštelpu apavus (rudenī, ziemā).

1.9. Pārtikas atkritumus un nomainītās autiņbiksītes neatstāj nodarbību telpu atkritumu tvertnēs.

1.10. Ja bērns nav sasniedzis 12 gadu vecumu, vecāki nodarbību laikā uzturas skolas telpās (koridorā vai brīvā klases telpā). Ja vecāks piedalās nodarbībās kopā ar bērnu, tad aktīvi darbojas līdzi.

1.11. Grāmatas skolas bibliotēkā pret parakstu izsniedz un pieņem skolas bibliotekāre vai cita, par to tajā brīdī atbildīgā persona. Vecāko grupu bērni drīksti paši izņemt un nodot grāmatas, mazāko grupu bērniem to drīkst darīt vecāki, ievērojot nodošanas termiņus.

1.12. Katras ģimenes pārstāvis /-ji vienu sestdienu, pilnu skolas dienu no plkst. 9.30 līdz 14.00 ir skolotāju palīgs. Ģimenes izvēlas, kura sestdiena viņiem ir ērtāka. Skolotāja palīga uzdevums šajā dienā:

 • palīdzēt sakārtot telpas (uzslaucīt, sakārtot solus, uzlikt paklāju, notīrīt tāfeli),
 • ielaist pēc durvju zvana skolā,
 • nodarbību laikā drīkst uzturēties klasē, palīdzēt skolotājam,
 • sekot līdzi nodarbību laikam, ieskandinot sākumu un beigas,
 • rūpējas par skolas grāmatu plaukta kārtību, nepieciešamības gadījumā to sakārto kopā ar bibliotekāri,
 • pēc nodarbībām palīdzēt sakopt telpas un atstāt tās saskaņā ar ģimenes centra norādīto telpu izkārtojumu.

1.13. Publiskojot skolas pasākumu fotogrāfijas un filmas:

 • Skola apņemas uzņemt un publicēt tikai tādas fotogrāfijas un filmas, kuras raksturo skolas darbību: darbs klasē, bērnu radošie darbi, pasākumi un kopbildes.
 • Fotogrāfijas un filmas tiek publicētas tikai ar vecāku atļauju.
 • Publicējot fotogrāfijas un filmas, skola par bērniem nenorāda personas datus.
 • Skolas fotogrāfijas un filmas var tikt publicētas sekojošās interneta vietnēs: skolas mājas lapā, skolas Facebook lapā, skolas avīzē un citos mēdijos, kas raksturo un reklamē skolas darbību.

2. Vecāku pienākumi:

2.1. Iedrošināt bērnus runāt latviski un pašiem ar bērniem sarunāties latviski.

2.2. Nodrošināt, lai bērni skolu apmeklētu regulāri, un informēt skolas vadītāju vai grupas skolotāju, ja bērns neieradīsies uz nodarbību vai pārtrauks mācības skolā.

2.3. Nodrošināt savus bērnus ar uzkodām un dzērieniem.

2.4. Sekot, lai bērni (jo īpaši mazākie) bez vecāka vai skolotāja pavadības neaiziet no skolas (nama) telpām.

2.5. Ievērot, lai bērni noliek vietā no brīvi pieejamo grāmatu plaukta, kas atrodas telpā 402, paņemtās grāmatas. Grāmatas no citu tautu skolām ir jānoliek atpakaļ atbilstošajā plauktā.

2.6. Sekot līdzi, lai bērni ar cieņu un pieklājību izturētos pret Mēringdames ģimenes centra telpām, tā īpašumu, darbiniekiem un viesiem.

3. Bērnu (skolēnu) pienākumi:

3.1. Skolā runāt latviešu valodā (bērna iespēju robežās) gan nodarbībās, gan starpbrīžos.

3.2. Ņemt līdzi uz skolu zīmuli, pildspalvu un dzēšgumiju, mapes ar darba lapām, piezīmju burtnīcas un citus materiālus, ja tādi tiek izmantoti nodarbībās.

3.3. Uzmanīgi klausīties, kad skolotājs vai kāds cits bērns runā.

3.4. Uzvesties pieklājīgi – būt laipniem un izpalīdzīgiem.

3.5. Cienīt skolu un tās vidi, rūpēties par skolas un nama inventāru.

3.6. Nodarbību laikā nelietot mobilo telefonu, planšetdatoru, izņemot gadījumus, kad tie nepieciešami nodarbību laikā.

3.7. Sakārtot aiz sevis darba vietu un sakopt savu vietu pēc ēšanas.

4. Skolotāju pienākumi:

4.1. Sagatavot un novadīt nodarbību atbilstoši skolas tematiskajam nodarbību plānam un vecuma grupai.

4.2. Veicināt un iedrošināt bērnu runāšanu latviski gan nodarbībās, gan ārpus tām.

4.3. Ierasties skolā laikus, ieteicams plkst.10:00, lai sagatavotos nodarbībām.

4.4. Pēc nodarbībām novietot skolas inventāru tam paredzētajā vietā.

4.5. Pēc nodarbībām pārliecināties, ka telpa ir atstāta sakopta.

4.6. Laikus paziņot skolas vadītājam, ja nav iespējams ierasties skolā noteiktajā mācību dienā, kā arī sagatavot informāciju skolotājam, kurš aizvietos, par apgūstamo vielu.

Berlīnes Latviešu skolas vadītāja Lolita Laizāne

Back To Top